برای سفارش کتاب های نایاب اینجا کلیک نمایید
ارشدحقوقدانلود کتابعلوم انسانیکارشناسیکارشناسیکارشناسی ارشدکتاب درسیمنابع آزمون

دانلود کتاب مسئولیت مدنی (ضمان قهری ) پیام نور

همراهان گرامی در ابن بخش کتاب مسئولیت مدنی (ضمان قهری ) نوشته دکتر ابراهیم تقی زاده (عضو هیات مدیره دانشگاه پیام نور ) و دکتر سید احمد علی هاشمی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ) را برای شما در دسترس قرار داده ایم . کتاب فوق از منابع درسی مهم در رشته حقوق دانشگاه پیام نور می باشد و در ۵ فصل: شناخت موضوع/ارکان مسئولیت مدنی/مسئولیت‌های خاص و مختلط/موارد معافیت از جبران خسارت/موجبات ضمان در قانون مدنی به همراه ضمایمی در آخر کتاب تنظیم شده است . امیدواریم مطالعه کتاب برای شما دانشجویان عزیز مفید واقع شود ، همچنین با مراجعه به بخش سفارش می توانید سایر کتب و جزوات مورد نیاز خود را ثبت نموده و در کمترین زمان دریافت نمایید .

بخشی از مقدمه :
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧی اﻟﺘﺰام ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت وارده ﺑـﻪ ﻏ ﯿـﺮ اﺳـﺖ . اﯾﺠـﺎد اﯾـﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺎ ه ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺗﺨﻄﯽ از ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ« در ﻣﻌﻨـﺎ ی ﻋـﺎ م ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗـﺮاردادی و ﻏﯿﺮ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ « در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎ ص، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ی اﻟـﺰام ﺑـﻪ ﺗـﺮ ﻣﯿﻢ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات در ﺧﺎرج از رواﺑﻂ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ. در »ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ«، ﯾﮑﯽ ا ز ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ، »ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈـﻮر از آ ن ، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از »اﺗﻼف ﺗﺴﺒﯿﺐ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﺎن در »ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻤﺎن « و »ﮐﺘﺎباﻟﺪﯾﻦ« در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎ و « ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣـﻪ »ﻣﯿـﺮ ﻓﺘـﺎح ﻣﺮاﻏﻪ ای« ۱ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘ ﻬﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ )ﻋﻨﻮان ۷۵ ﺗﺎ ۹۷( ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ دارای اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﯿﺎن ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﺎری از »ﻓﻘﻬﺎء اﻣﺎﻣﯿﻪ« و »ﻋﺎﻣﻪ«، ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾـﺪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ « ا ز د ﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐـﻪ در ۲ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ، ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ت ﺣﻘـﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿـﺴﺖ. ﺣﻘـﻮق »ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ«، ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و داﻣﻨﻪ دارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﺖ در ﺣﻘـﻮق ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﻣـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺸﺘﺖ و ﮔﺎه ﻣﻌﺎرض در اﯾﻦ ﺧـﺼﻮص از ﺟﻤﻠـﻪ …

دانلود pdf کتاب مسئولیت مدنی (ضمان قهری )

 کتاب مسئولیت مدنی (ضمان قهری )

********************************************************
**مطلب پیشنهادی :

دانلود جزوه درس مقدمه علم حقوق

********************************************************

**مشخصات کتاب :

نام : مسئولیت مدنی (ضمان قهری )
نویسندگان :دکتر ابراهیم تقی زاده،دکتر سید احمد علی هاشمی
ناشر : انتشارات دانشگاه پیام نور
نوع فایل : pdf
حجم فایل :۲٫۰۲
تعداد صفحات : ۲۹۹

لینک های دانلود

***** گزارش خرابی یا کپی رایت *****

در صورتی که لینک دانلود خراب است یا شما صاحب اثر هستید و اشتباه کتاب شما در سایت قرار گرفته از طریق تماس با ما به ما اطلاع دهید

راهنمای دانلود

  • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است ازطریق ارسال پیامک به شماره 09365692210 طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.kolbedanesh.com ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

جلال

جلال یاکشی کارشناس مهندسی نرم افزار هستم . برنامه نویسی و مباحث تجارت الکترونیک از علایق همیشگی من بوده و هست و سعی دارم با استفاده از این دانش گامی در جهت بهبود و ترقی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن