کتاب

دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد ۹۳ همه رشته ها

دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور ارشد ۹۳ همه رشته ها

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۳ – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۱۸ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان فرانسه
پاسخ کلیدی ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۶ – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۶ – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۷ – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۰ – مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۳ – مهندسی نقشه برداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۳ – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۸ – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

منبع: konkur.in

لینک های دانلود

***** گزارش خرابی یا کپی رایت *****

در صورتی که لینک دانلود خراب است یا شما صاحب اثر هستید و اشتباه کتاب شما در سایت قرار گرفته از طریق تماس با ما به ما اطلاع دهید

راهنمای دانلود

  • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است ازطریق ارسال پیامک به شماره 09365692210 طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.kolbedanesh.com ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

جلال

جلال یاکشی کارشناس مهندسی نرم افزار هستم . برنامه نویسی و مباحث تجارت الکترونیک از علایق همیشگی من بوده و هست و سعی دارم با استفاده از این دانش گامی در جهت بهبود و ترقی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن